barbie สมรภูมิไอเดียที่น่าดู

สมรภูมิไอเดีย barbie

เป็นที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านนำสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบ barbie ที่ตนเองคิดมา http://game.pakping.com/ เพื่อมานำแสดงกับทาง barbie โดยที่ทางนั้นก็จะมีกรรมการอยู่ 3 ท่าน ซึ่งก็จะมีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในเรื่องราวต่างๆ เป็นอย่างดี ซึง่ผู้ที่จะมานำเสนอผลงานนั้นก้จะต้องทำการเลือกว่าจะทำการขายปลีกหรือขายส่ง barbie ซึ่งถ้าเกิดทำการขายปลีกนั้น barbie จะต้องนำเสนอผลงานกับกรรมการเพียงคนเดียวเท่านั้น แต่ถ้าจะเลือกแบบชายส่งก็จะต้องทำการนำเสนอผลงานกับกรรมการทั้งสามคน barbie ถือว่าเป็นที่เปิดโอกาสให้คนที่กล้าได้มาแสดงผลงานที่เป็นประโยชน์หนึ่ง

barbie
barbie
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s